Privaatsuspoliitika

BusTrip OÜ austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega kokku puutume ja tagame andmete kaitse ja turvalise töötlemise.

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas BusTrip OÜ („meie“) töötleb Teie isikuandmeid.

Isikuandmete töötleja

Juriidiline isik, kes vastutav Teie isikuandmete töötlemise eest:

BusTrip OÜ, reg nr: 12971588, aadress: Vana- Keila maantee 57, Saue linn, Eesti

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas BusTrip OÜ töötleb Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole erinevaid sidekanaleid (telefon, e- post, koduleht, sotsiaalmeediakanalid) kasutades.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. BusTrip OÜ võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Küsimuste või taotluste korral palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Milliseid isikuandmeid töötleme?

Kui pöördute BusTrip OÜ poole teenusele hinnapäringut tehes või teenuse saamiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Need võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu teenusega seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);

BusTrip OÜ ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

Millistel eesmärkidel me Teie isikuandmeid töötleme?

BusTrip OÜ töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isiku tuvastamine teenuse tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine teenuse tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele vastamine;
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine;
 • kliendile teabe saatmine teenuse üksikasjade ja/või võimalike muutuste kohta;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu BusTrip OÜ õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et BusTrip OÜ õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

BusTrip OÜ e-teenused ja veebileht

BusTrip OÜ võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu teha päringuid ning broneeringuid transpordi- ja reisiteenustele.

Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu teenuse, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks.

E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel BusTrip OÜ- le edastate.

BusTrip OÜ veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele.

BusTrip OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Teabevahetus sotsiaalmeedia võrgustikega

BusTrip OÜ- ga on võimalik ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu näiteks kirjutades või postitades Facebooki lehele.

Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e- postiaadressi, telefoninumbrit, asukohta või muud infot.

Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutata muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate BusTrip OÜ avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmeid, mille jagamist Te ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeediakanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

Isikuandmete edastamine

BusTrip OÜ võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. BusTrip OÜ võib edastada Teie isikuandmeid:

 • asutused või isikud, kellel on otsene seadusest, lepingust või muust toimingust tulenev õigus seda küsida (nt õiguskaitse- ja järelevalveasutus jms).
 • BusTrip OÜ koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik transpordi- ja/või reisiteenuse tagamiseks, näiteks majutusasutused või teised transpordiettevõtted, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks.
 • BusTrip OÜ koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT- teenuste osutajad, turunduspartnerid jne.

Isikuandmete säilitamine

BusTrip OÜ säilitab Teie isikuandmeid digaitaalsel- ja/või füüsilisel kujul ning võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt BusTrip OÜ õigustatud huvist tingimusel, et BusTrip OÜ õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Teie õigused seoses oma isikuandmetega

BusTrip OÜ tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on Teil järgmised õigused:

 • juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas BusTrip OÜ- l on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid BusTrip OÜ Teie kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda BusTrip OÜ- lt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada BusTrip OÜ- le vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et BusTrip OÜ kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et BusTrip OÜ piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui BusTrip OÜ ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus esitate kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud, võite pöördute kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, BusTrip OÜ õigustatud huvid või BusTrip OÜ juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata Teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

Muud sätted

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Kontakt

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta, kuidas BusTrip OÜ Teie isikuandmeid töötleb või kui soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun BusTrip OÜ- ga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

Telefon: (+372) 56682396

E- postiaadress: bustrip@bustrip.ee

Postiaadress: Vana- Keila mnt. 57, Saue linn, Eesti, 76506.

Küpsised

Küpsis (ingl.k cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale (nt. Internet Explorer, Google Chrome jt.) ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.

Küpsiste eesmärk

Veebilehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda kasutajatele isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat veebilehel navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised veebilehel meelde jätta kasutaja eelistusi (keele valik) või jätta vahele igakordne veebilehele sisselogimine. Üldjuhul kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi veebilehtede külastamisel. Kasutajale see otsest ohtu ei kujuta, kuid võidakse kasutada veebilehe külastaja isikuandmeid.

Küpsiste tüübid

Põhiolemuselt jagunevad küpsised kaheks:
 • Ajutised ehk seansi küpsised kustutab arvuti pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks veebilehe keelevaliku meeldejätmiseks.
 • Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Veebilehed kasutavad neid näiteks kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et kasutaja ei pea kindlat veebilehte külastades iga kord sisse logima. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.
Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:
 • Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt veebilehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse.
 • Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel.
Spetsiifiliselt jagatakse küpsised veel:
 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et kasutaja saaks veebilehel üldse navigeerida ja veebilehe funktsioone kasutada.
 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid veebilehti külastatakse kõige enam ja kas kasutajad saavad veebilehtedelt veateateid.
 • Autentimise küpsised, mis võimaldavad veebilehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi, keel või piirkond). Neid küpsiseid kasutavad veebilehed näiteks sisselogitud kasutaja identifitseerimiseks (internetipanganduse veebilehel), kasutajad saavad end järjestikuste veebilehtede külastuste käigus autentida ning ligi pääseda sisule, nagu konto saldo, ülekanded jne. Autentimise küpsised on enamasti ajutised küpsised.
 • Reklaamiküpsised, mida veebilehed kasutavad kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.
 • Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid. Sellised multimeedia küpsised on üldiselt tuntud kui flash küpsised, kuna tänapäeval enim kasutatud interneti videotehnoloogia on Adobe Flash. Kuna multimeedia esitamine on üldjuhul ajutise iseloomuga, peaksid need küpsised seansi lõppedes aeguma.
 • Suhtluspluginate küpsised sisu jagamiseks.

Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mida veebilehtede haldajad võivad veebilehe teenusloogikasse kohaldada. Nende moodulite abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu oma sõpradega. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad.

Küpsiste kasutamise piiramine või täielik loobumine

Arvutikasutaja saab ka ise rakendada ennetavaid meetmeid, et vältida küpsiste salvestamist tema arvutisse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Kõikide küpsiste blokeerimine võib küll aidata kasutaja privaatsust kaitsta, kuid samas piirata ka mõne veebilehe kasutusvõimalusi.

Kasutaja võib alustada sellest, et blokeerib veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise ja edaspidise kasutuskogemuse põhjal lubab küpsised ainult nendele veebilehtedele, mida ta usaldab.

Järgnevad viited juhendavad, kuidas kasutaja saab häälestada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy 

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Meie kodulehel kasutatavad küpsised:

_gat, _gid, _ga

Need on Google Analytics küpsised, mida kasutatakse statistilise info kogumiseks veebilehe liikluse kohta.

Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Soovi korral võid Google Analytics’i küpsistest loobuda.

_fbp

See on Facebook- i küpsis, mida kasutatakse kolmandate isikute toodete reaalajas reklaamimiseks.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/